John Green Quotes

Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oh, I wouldn't mind, Hazel Grace. It would be a privilege to have my heart broken by you.

John Green

hazel heartbreak privilege Heart