Ansel Adams Quotes

Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You don't take a photograph, you make it.

Ansel Adams

Make Photograph Take You